Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

KOLEGIA

SGMK jest nie tylko miejscem nauki. To przede wszystkim wyjątkowa społeczność. Społeczność, która łączy interdyscyplinarnie pięć miast – Warszawę, Lublin, Olsztyn, Kraków i Toruń. Każde z nich oferuje unikalne doświadczenie akademickie dzięki specjalizacjom naszych Kolegiów od astronomii przez medycynę, ekonomię, filozofię i teologię po prawo.

logo SGMK

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie

Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie

mapa z miastami, gdzie swoje kolegia ma SGMK
Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie
Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie
Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu
Budynek SGMK w Warszawie

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie

Informacje ogólne

W ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie funkcjonuje Szkoła Doktorska, kurs MBA realizowany we współpracy z NBP oraz studia pierwszego stopnia (start w lutym/marcu 2024 r.) oraz studia magisterskie (start w październiku 2024 r.).

W Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia w Warszawie kształcimy w dyscyplinie ekonomia i finanse. Studia realizujemy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, który zapewniania uczelni stałe zaplecze mentorskie i merytoryczne. Taka kooperacja gwarantuje SGMK dostęp do najnowszych badań, najbardziej wiarygodnych danych, światowej sławy wykładowców, co buduje przewagę naszych doktorantów/ studentów.

Głównym celem naszego Kolegium jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego prowadzenia rzetelnych badań naukowych, a także do promowania i realizacji wolności debaty akademickiej. Nasz program kształcenia nie tylko kształtuje unikatowe kompetencje, ale także wzmacnia pozytywne cechy charakteru, przygotowując doktorantów do aktywnego uczestnictwa zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Zachęcamy do dołączenia do naszej elitarnej społeczności, która stanowi kwintesencję akademickiego ducha, innowacyjności oraz międzynarodowej współpracy w sferze nauk ekonomicznych.

Ekonomia i finanse – informacje dla kandydatów i studentów

Kształcenie w dyscyplinie ekonomia i finanse w Kolegium Doktorskim SGMK trwa 6 semestrów. Kształcenie obejmuje realizację programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia doktorskie są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym.

Ekonomia i finanse – program skrócony

Metodologia i metodyka badań w ekonomii, finansach i zarządzaniu; Przygotowanie publikacji  naukowych; Wkład Kopernika i polskich ekonomistów do rozwoju nauk społecznych; Mikroekonomia; Filozofia nauki, etyka i wolność debaty naukowej w systemie wartości chrześcijańskich; Seminarium naukowe;  Makroekonomia; Finanse przedsiębiorstwa; Ekonomia solidaryzmu społeczno-gospodarczego i nauka chrześcijańsko-społeczna w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym; Instytucje, instrumenty i produkty rynku finansowego; Ekonometria;  Statystyka; Ekonomia sektora publicznego;  Zarządzanie i modelowanie ryzyka; Seminarium doktorskie; Indywidualny Plan Badawczy; Przedmioty obowiązkowe wspólne dla studentów ze wszystkich Kolegiów.

Ekonomia i finanse – ewaluacja roczna pracy studenta

Okres oceny pracy studenta obejmuje rok akademicki. W celu oceny rocznego etapu kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dziekanowi Kolegium w określonym terminie dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest wypełnienie wszystkich warunków wskazanych do realizacji programu kształcenia.

W SGMK promotor przedkłada Dziekanowi roczne sprawozdanie doktoranta, rekomendując lub nie rekomendując promocji na kolejny rok/ semestr. Na podstawie sprawozdania z oceny dziekan podejmuje decyzję o kontynuacji studiów.

Parametry podlegające ocenie:

– zaliczenie przedmiotów według programu studiów;
– postęp w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
– realizacja celów określonych jako „kamienie milowe” w pracy nad rozprawą doktorską;
– posiadanie publikacji naukowych;
– udział w konferencjach naukowych;
– wyjazdy lub staże badawcze;
– udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach, szkołach letnich;
– inne (określone indywidualnie w Kolegium).

Budynek SGMK w Krakowie

Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie

Informacje ogólne

W Kolegium Filozofii i Teologii jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinach:

  • Filozofia
  • Nauki teologiczne

Proponowany Doktorantom program kształcenia jest oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Uwaga poświęcona Doktorantom, podejmującym studia w zakresie wskazanych wyżej dyscyplin, wiąże się z propozycją wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, które wspierają zdolność do działania w zespołach badawczych. Tak zakreślona forma pracy odwołuje się do ugruntowanego w kulturze uniwersyteckiej modelu relacji pomiędzy mistrzami i ich uczniami. Zaproszenie do współpracy uczonych, zwłaszcza przybywających z zagranicy, ma na celu odtworzenie charakterystycznego dla średniowiecza przepływu intelektualistów i idei, będącego przyczyną fermentu, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w Europie. Opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dążyć, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, którymi Bóg posłużył się w dziele stwórczym.

To zaangażowanie w zrozumienie boskiego planu, wpisywało się bardzo długo w istotę studiów uniwersyteckich. Pomimo rozwoju nauki, oraz zmian w szeroko rozumianej kulturze, człowiek współczesny ciągle staje przed wieloma pytaniami, na które nie znajduje zadowalających go odpowiedzi. Mając coraz większe możliwości komunikacji i wymiany podglądów, dalej nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny kierunku, w jakim naprawdę warto podążać. Dlatego wspieranie studiów z zakresu filozofii i teologii ma ciągle swoją wartość nie tylko ze względu na otwieranie się na nowe możliwości pomyślenia świata, czy też tłumaczenie zjawisk ocierających się o tajemnicę. Pozwala na odtworzenie w dużej mierze utraconej, ale jednocześnie pożądanej na nowo, roli mistrza, otoczonego gronem uczniów zaangażowanych w rozumienie otaczającej nas wszystkich rzeczywistości.

Filozofia – informacje dla kandydatów i studentów

Kształcenie w dyscyplinie filozofia w Kolegium Doktorskim SGMK trwa 6 semestrów. Kształcenie obejmuje realizację programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia doktorskie są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym.

Filozofia – program skrócony

Etyka w pracy badawczej; Historia uniwersytetów; Podstawy tworzenia projektu naukowego i pozyskiwanie źródeł finansowania Komunikacja interpersonalna; Ekonomiczne podstawy badań naukowych; Prawo własności intelektualnej; Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej i planowanie własnego rozwoju; Teoria argumentacji w praktyce; Krytyczne teorie nauki; Hermeneutyka; Współczesne metody myślenia; Filozofia nauki; Estetyka współczesna; Filozofia dialogu; Filozofia konfliktu; Przegląd metodologii stosowanych w przygotowaniu i realizacji indywidualnego planu badawczego; Współczesne problemy teodycealne; Literatura filozoficzna na świecie; Seminarium doktorskie; Indywidualny Plan Badawczy. Przedmioty obowiązkowe wspólne dla studentów ze wszystkich Kolegiów.

Filozofia ewaluacja roczna pracy studenta

Okres oceny pracy studenta obejmuje rok akademicki. W celu oceny rocznego etapu kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dziekanowi Kolegium w określonym terminie dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest wypełnienie wszystkich warunków wskazanych do realizacji programu kształcenia.

W SGMK promotor przedkłada Dziekanowi roczne sprawozdanie doktoranta, rekomendując lub nie rekomendując promocji na kolejny rok/ semestr. Na podstawie sprawozdania z oceny dziekan podejmuje decyzję o kontynuacji studiów.

Parametry podlegające ocenie:

– zaliczenie przedmiotów według programu studiów;
– postęp w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
– realizacja celów określonych jako „kamienie milowe” w pracy nad rozprawą doktorską;
– posiadanie publikacji naukowych;
– udział w konferencjach naukowych;
– wyjazdy lub staże badawcze;
– udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach, szkołach letnich;
– inne (określone indywidualnie w Kolegium).

Nauki teologiczne – informacje dla kandydatów i studentów

Kształcenie w dyscyplinie Nauki teologiczne w Kolegium Doktorskim SGMK trwa 6 semestrów. Kształcenie obejmuje realizację programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia doktorskie są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym.

Nauki teologiczne – program skrócony

Etyka w pracy badawczej; Historia uniwersytetów; Podstawy tworzenia projektu naukowego i pozyskiwanie źródeł finansowania Komunikacja interpersonalna; Ekonomiczne podstawy badań naukowych; Prawo własności intelektualnej; Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej i planowanie własnego rozwoju; Hermeneutyka biblijna; Chrześcijaństwo w kulturze masowej; Historia nauk teologicznych; Współczesne badania tekstu biblijnego; Przekładoznawstwo biblistyczne; Wybrane zagadnienia z eklezjologii; Współczesne kierunki rozwoju nauk teologicznych; Teologia wobec myśli filozoficznej; Przegląd metodologii stosowanych w przygotowaniu i realizacji indywidualnego planu badawczego; Literatura religijna; Seminarium doktorskie Indywidualny; Plan Badawczy; Przedmioty obowiązkowe wspólne dla studentów ze wszystkich Kolegiów.

Nauki teologiczne ewaluacja roczna pracy studenta

Okres oceny pracy studenta obejmuje rok akademicki. W celu oceny rocznego etapu kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dziekanowi Kolegium w określonym terminie dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest wypełnienie wszystkich warunków wskazanych do realizacji programu kształcenia.

W SGMK promotor przedkłada Dziekanowi roczne sprawozdanie doktoranta, rekomendując lub nie rekomendując promocji na kolejny rok/ semestr. Na podstawie sprawozdania z oceny dziekan podejmuje decyzję o kontynuacji studiów.

Parametry podlegające ocenie:

– zaliczenie przedmiotów według programu studiów;
– postęp w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
– realizacja celów określonych jako „kamienie milowe” w pracy nad rozprawą doktorską;
– posiadanie publikacji naukowych;
– udział w konferencjach naukowych;
– wyjazdy lub staże badawcze;
– udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach, szkołach letnich;
– inne (określone indywidualnie w Kolegium).

Budynek SGMK w Lublinie

Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie

Informacje ogólne
W Kolegium Nauk Prawnych jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki prawne. Program Kształcenia w Kolegium jest oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Program kształcenia realizowany przez Kolegium obejmuje rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych. 

Celem Kolegium jest wprowadzać do polskich środowisk prawniczych nowe, dobrze wykształcone kadry, ukształtowane w innym środowisku naukowym, silnie umiędzynarodowionym, ale jednocześnie silnie ukorzenionym w przywiązaniu do fundamentów europejskiej cywilizacji prawnej. Lubelskie Kolegium Nauk Prawnych będzie także przestrzenią głębokiego badania tego, czym prawo jest i jak ma wyglądać, żeby było dla ludzi.

Nauki prawne – informacje dla kandydatów i studentów

Kształcenie w dyscyplinie nauki prawne w Kolegium Doktorskim SGMK trwa 6 semestrów. Kształcenie obejmuje realizację programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego i prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia doktorskie są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym.  

Nauki prawne – program skrócony

Metodologia nauk prawnych; Kompratystyka prawnicza; Metodologia historyczno-prawna;  Ekonomiczna analiza prawa; Etyka w pracy badawczej; Podstawy tworzenia projektu naukowego i pozyskiwanie źródeł finansowania; Metody i techniki kształcenia dorosłych; Aksjologiczne podstawy polskiej i obcych Konstytucji; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa cywilnego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa handlowego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa karnego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa administracyjnego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa postępowania cywilnego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa postępowania karnego; Kształtowanie się i rozwój polskiego i obcego prawa postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego; Prawo autorskie (prawo własności intelektualnej) w działalności naukowej i dydaktycznej; Instytucje, instrumenty i produkty rynku finansowego; Współczesne metody myślenia; Seminarium doktorskie; Indywidualny Plan Badawczy; Przedmioty obowiązkowe wspólne dla studentów ze wszystkich Kolegiów.

Nauki prawne – ewaluacja roczna pracy studenta

Okres oceny pracy studenta obejmuje rok akademicki. W celu oceny rocznego etapu kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dziekanowi Kolegium w określonym terminie dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest wypełnienie wszystkich warunków wskazanych do realizacji programu kształcenia.

W SGMK promotor przedkłada Dziekanowi roczne sprawozdanie doktoranta, rekomendując lub nie rekomendując promocji na kolejny rok/ semestr. Na podstawie sprawozdania z oceny dziekan podejmuje decyzję o kontynuacji studiów.

Parametry podlegające ocenie:

– zaliczenie przedmiotów według programu studiów;
– postęp w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
– realizacja celów określonych jako „kamienie milowe” w pracy nad rozprawą doktorską;
– posiadanie publikacji naukowych;
– udział w konferencjach naukowych;
– wyjazdy lub staże badawcze;
– udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach, szkołach letnich;
– inne (określone indywidualnie w Kolegium).

 

Budynek SGMK w Olsztynie

Kolegium Nauk medycznych w Olsztynie

Informacje ogólne
W Kolegium Nauk Medycznych jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki medyczne. Program Kształcenia w Kolegium jest oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej.

Nauki medyczne – program skrócony

Plagiaty i nadużycia naukowe; Ochrona prawa własności intelektualnej; Komercjalizacja badań naukowych; Struktura tekstu naukowego; Informatyka i statystyka medyczna; Uwarunkowania prawne prowadzenia eksperymentów medycznych oraz przygotowanie do opracowania wniosku do Komisji Bioetycznej;  Etyczne aspekty badań naukowych i kodeks etyki pracownika naukowego; Podstawy Evidence-Based Medicine; Prawo medyczne; Zasady prowadzenia badań naukowych; Laboratoryjne metody badawcze; Przygotowanie publikacji naukowych; Informacja naukowa – kurs biblioteczny, korzystanie z baz danych Uczelni, parametry bibliometryczne, pracownia biblioteczna, wyszukiwanie informacji, programy do tworzenia piśmiennictwa; Pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych; Seminarium doktorskie; Indywidualny Plan Badawczy; Przedmioty obowiązkowe wspólne dla studentów ze wszystkich Kolegiów.

Nauki medyczne – ewaluacja roczna pracy studenta

Okres oceny pracy studenta obejmuje rok akademicki. W celu oceny rocznego etapu kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dziekanowi Kolegium w określonym terminie dokumentów niezbędnych do zaliczenia roku. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest wypełnienie wszystkich warunków wskazanych do realizacji programu kształcenia.

W SGMK promotor przedkłada Dziekanowi roczne sprawozdanie doktoranta, rekomendując lub nie rekomendując promocji na kolejny rok/ semestr. Na podstawie sprawozdania z oceny dziekan podejmuje decyzję o kontynuacji studiów.

Parametry podlegające ocenie:

– zaliczenie przedmiotów według programu studiów;
– postęp w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;
– realizacja celów określonych jako „kamienie milowe” w pracy nad rozprawą doktorską;
– posiadanie publikacji naukowych;
– udział w konferencjach naukowych;
– wyjazdy lub staże badawcze;
– udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach, szkołach letnich;
– inne (określone indywidualnie w Kolegium).

 

Budynek SGMK w Toruniu

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, będące częścią Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, wyróżnia się wyjątkową ofertą w dziedzinie astronomii. Toruńskie Kolegium jest symbolem naukowej innowacyjności i otwiera niespotykane dotąd możliwości dla przyszłych doktorantów.

Wartość naszego kolegium wyraża się nie tylko w najwyższej jakości programie kształcenia, ale także w otwartości na różnorodność treściową i metodyczną. Nasz model opieki naukowej jest zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb każdego doktoranta, co wspiera rozwój ich kompetencji badawczych.

Podobnie jak inne kolegia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika stawiamy na interdyscyplinarność, ale jednocześnie skupiamy się na wyjątkowości dziedziny astronomii. Nasza placówka nie tylko gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, ale również inspiruje do działania w zespołach badawczych i promuje współpracę między doktorantami.

Przyjmując do współpracy wybitnych naukowców, również z zagranicy, kontynuujemy ducha intelektualnej transmisji wiedzy, która jest nieodłącznym elementem historii nauki. Nasze kolegium jest miejscem, gdzie średniowieczne ideały badań i poszukiwań łączą się z nowoczesnymi osiągnięciami astronomii, tworząc wyjątkowe miejsce dla przyszłych liderów tej dziedziny.

Scroll to Top
Skip to content