Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Szkoła Doktorska

Dzięki prestiżowej kategorii naukowej B+, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika posiada uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego w takich dyscyplinach jak: ekonomia i finanse, nauki prawne, filozofia, nauki teologiczne, astronomia oraz nauki medyczne. Międzynarodowe grono wybitnych ekspertów, liderów i naukowców stanowi zaplecze kadrowe dla pięciu kolegiów SGMK.

> informacje ogólne
> komponenty
> program kształceni

logo SGMK

Szkoła Doktorska SGMK – informacje ogólne

Szkoła Doktorska SGMK, w ramach kategorii naukowej B+, ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach:

– ekonomia i finanse;
– nauki prawne;
– filozofia;
– nauki teologiczne;
– astronomia;
– nauki medyczne.

Studia Doktorskie w SGMK

– studiowanie literatury fachowej adekwatnej do dyscypliny;
– udział w konferencjach naukowych;
– przygotowywanie publikacji;
– zaliczanie egzaminów;
– przeprowadzenie indywidualnego projektu badawczego pod opieką promotora;
– realizacja ustalonego programu kształcenia.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK obejmuje zajęcia w formie wykładów (monograficznych, specjalistycznych), zajęć specjalizacyjnych, seminariów, sympozjów oraz kursów. Wybrane zajęcia mają charakter interdyscyplinarny.

Studia w Szkole Doktorskiej SGMK trwają od 6 do 8 semestrów (3-4 lata) i są bezpłatne.

Cele Szkoły Doktorskiej SGMK

Efektem procesu edukacji w Szkole Doktorskiej SGMK ma być przygotowanie doktorantów do przeprowadzenia procesu badawczego, realizacja indywidualnego projektu naukowego oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy w zakresie efektów uczenia się na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent szkoły doktorskiej będzie umiał prowadzić interdyscyplinarny dialog naukowy, będzie pisał teksty o charakterze naukowym, znał metody i techniki badań naukowych prowadzących do skutecznego rozwiązywania problemów badawczych.

Dzięki zdobytym kompetencjom społecznym absolwent będzie potrafił działać w zespołach, będzie znał sposoby atrakcyjnej prezentacji treści i danych liczbowych, będzie płynnie poruszał się w obszarze nowoczesnych narzędzi komunikacji cyfrowej oraz będzie potrafił implementować nabytą wiedzę w teorii i praktyce.

Cele kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK obejmują także:

1) uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji w danej dziedzinie oraz samodzielności naukowej;
2) pozyskanie kwalifikacji odpowiadających wymogom rynku pracy poza środowiskiem akademickim;
3) zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego oraz identyfikowania wartości prezentowanych prac badawczych;
4) rozwiązywanie problemów, planowanie i realizacja badań naukowych, opracowywanie ich wyników w formie publikacji oraz prezentacji podczas zjazdów naukowych;
5) kształtowanie umiejętności w zarządzaniu projektami naukowymi w tym zarządzanie zespołem badawczym;
6) przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich;
7) przygotowanie doktorantów do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym;
8) przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze dydaktycznym, badawczym oraz badawczo-rozwojowym.

Więcej o Radzie Naukowej SGMK: 

Więcej o Mikołaju Koperniku

Studia Doktorskie w SGMK obejmują następujące komponenty:

– studiowanie literatury fachowej adekwatnej do dyscypliny;
– udział w konferencjach naukowych;
– przygotowanie publikacji;
– zaliczenie określonych egzaminów;
– realizacja indywidualnego projektu badawczego pod opieką promotora;
– realizacja ustalonego programu kształcenia.

Realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK obejmuje zajęcia w formie wykładów (monograficznych, specjalistycznych), zajęć specjalizacyjnych, seminariów, sympozjów oraz kursów. Wybrane zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że są organizowane i realizowane centralnie dla wszystkich Kolegiów i uczestniczą w nich w tym samym czasie doktoranci ze wszystkich dyscyplin szkoły.

Studia w Szkole Doktorskiej SGMK są realizowane w formie hybrydowej, trwają sześć semestrów (trzy lata) i są bezpłatne.

Cele Szkoły Doktorskiej SGMK

Efektem procesu edukacji w Szkole Doktorskiej SGMK będzie przygotowanie doktorantów do przeprowadzenia procesu badawczego, realizacja indywidulnego projektu naukowego oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy w zakresie efektów uczenia się na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent szkoły doktorskiej będzie umiał prowadzić interdyscyplinarny dialog naukowy, pisał teksty o charakterze naukowym, znał metody i techniki badań naukowe prowadzące do skutecznego rozwiązywania problemów naukowych.

Dzięki wykształconym kompetencjom społecznym absolwent będzie potrafił działać w zespołach, będzie znał sposoby atrakcyjnej prezentacji treści i danych liczbowych, będzie płynnie poruszał się w obszarze nowoczesnych narzędzi komunikacji cyfrowej oraz będzie potrafił implementować nabytą wiedzę w obszarze teoretycznym i empirycznym.

Cele kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK obejmują także:

1) uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji w danej dziedzinie oraz samodzielności naukowej;
2) przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze dydaktycznym; badawczym oraz badawczo-rozwojowym;
3) zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego oraz identyfikowania wartości prezentowanych prac badawczych;
4) rozwiązywania problemów, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania; ich wyników w formie publikacji oraz prezentacji podczas zjazdów naukowych;
5) kształtowanie umiejętności w zarządzaniu projektami naukowymi w tym zarządzania zespołem badawczym;
6) przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich;
7) przygotowanie doktorantów do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym;
8) pozyskanie kwalifikacji odpowiadających wymogom rynku pracy poza środowiskiem akademickim.

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024

Lista osób przyjętych do Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie >> pobierz plik

Lista osób przyjętych do Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie >> pobierz plik

Lista osób przyjętych do Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie >> pobierz plik

Lista osób przyjętych do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie >> pobierz plik

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGMK w dyscyplinie astronomia, w roku akademickim 2023/2024 >> pobierz plik

Scroll to Top
Skip to content