Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

KADRA

Kadra SGMK to nobliści, elita uczelni światowych, wybitni polscy naukowcy łączący badania z praktyką gospodarczą. Wielokrotnie nagradzani, publikujący w prestiżowych czasopismach. Autorzy znaczących monografii, ambasadorzy Akademii Kopernikańskiej.

Harold James

Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK

Profesor studiów europejskich na Uniwersytecie w Princeton oraz historii i stosunków międzynarodowych w Woodrow Wilson School, a także współpracuje z Bendheim Center for Finance. 

Jest autorem książek dotyczących studium międzywojennej depresji w Niemczech („The German Slump: Politics and Economics, 1924– 1936” z 1986 r.), a także analiz zmieniającego się charakteru tożsamości narodowej w Niemczech („A German Identity 1770–1990” z 1989 r.; „International Monetary Cooperation Since Bretton Woods” z 1996 r. oraz „The End of Globalization: Lessons from the Great Depression” z 2001 r., która została przetłumaczona na siedem języków). 

Był współautorem „Deutsche Bank” (1995), która to pozycja zdobyła nagrodę Financial Times Global Business Book Award w 1996 r., oraz autorem „The Deutsche Bank and the Nazi Economic War Against the Jews” (2001). Jego najnowsze książki to „Family Capitalism”, Harvard University Press, 2006; „The Creation and Destruction of Value: The Globalization Cycle”, Harvard University Press, 2009; „Making the European Monetary Union”, Harvard University Press, 2012; „The Euro and the Battle of Economic Ideas” (współautorzy Markus K. Brunnermeier i Jean-Pierre Landau), Princeton University Press, 2016; „Making A Modern Central Bank: The Bank of England 1979-2003”, Cambridge University Press, 2020; „The War of Words: A Glossary of Globalization”, Yale University Press, 2021.

 Jest oficjalnym historykiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 2004 r. otrzymał nagrodę im. Helmuta Schmidta w dziedzinie historii gospodarczej, a w 2005 r. – nagrodę im. Ludwiga Erharda za pisanie o ekonomii. Jest autorem comiesięcznej kolumny dla Project Syndicate.

Fabrizio Giulimondi

Dziekan Kolegium Nauk Prawnych w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Lublinie 
 
Fabrizio Giulimondi rozpoczął swoją akademicką podróż na prestiżowym Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, gdzie kontynuował i zakończył swoje studia prawnicze. Podczas swojego pobytu tam podjął inicjatywę założenia katolickich grup pomocy społecznej. Dalsze doskonalenie swojej ekspertyzy osiągnął, specjalizując się w prawie Wspólnoty Europejskiej w Instytucie Studiów Europejskich „Alcide De Gasperi” w Rzymie. Jego dążenie do wiedzy doprowadziło go do zdobycia doktoratu w zakresie „Biznesu, Instytucji i Rynków” na Uniwersytecie „Gabriele D’Annunzio” w Chieti-Pescara.
 
Przez wiele dziesięcioleci profesor Giulimondi utrzymywał bliskie kontakty zarówno z Uniwersytetem Rzymskim ‘La Sapienza’ jak i z Uniwersytetem ‘Gabriele D’Annunzio’ w Chieti-Pescara. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Na przestrzeni swojej znakomitej kariery był integralną częścią różnorodnych zespołów badawczych i aktywnie przyczyniał się do misji zarówno prywatnych, jak i publicznych instytucji. Jako ceniony członek Komitetu Naukowego ForoEuropa, dorobek akademicki profesora Giulimondiego jest imponujący, ma ponad 150 naukowych publikacji na swoim koncie.
 

Leon Podkaminer

Członek Rady Naukowej SGMK Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK

Urodził się w 1945 r. w Polsce. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Oxfordzie, a habilitację na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnej na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz w Polskiej Akademii Nauk. Jest emerytowanym pracownikiem naukowym Vienna Institute for International Economic Studies, z którym związany był od 1993 r. W swoich badaniach koncentrował się m.in. na polityce ekonomicznej, analizie makroekonomicznej, kursach walutowych, wzorcach konsumpcji i cenach względnych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących Polski i Czech. Jest wybitnym analitykiem procesów konwergencji europejskich gospodarek na przełomie XX i XXI wieku.

Był uczestnikiem „negocjacji Okrągłego Stołu” w 1989 r., które utorowały drogę do pokojowego przejścia Polski do demokracji i gospodarki rynkowej. W latach 2006–2009 był członkiem Panelu Ekspertów Monetarnych Parlamentu Europejskiego. Od grudnia 2021 r. jest doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jest autorem wielu artykułów (m.in. w The Review of Economics and Statistics, Cambridge Journal of Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Post Keynesian Economics, Metroeconomica, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review).

Andrzej Niedzielski

Dziekan Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu

Profesor dr hab. Andrzej Niedzielski jest wybitnym astronomem, który swoją edukację zdobył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2018 roku sprawuje funkcję profesora zwyczajnego tej prestiżowej uczelni. Jego specjalność to astronomia obserwacyjna, w której zasłużył się wieloma badaniami. Począwszy od 2007 roku, prowadzi nieustające poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych. Dzięki współpracy z dedykowanym zespołem udało mu się odkryć ich prawie trzydzieści. Jeden z układów planetarnych, który odkrył profesor Niedzielski, został wyróżniony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, dając Polsce zaszczyt nadania mu unikatowej nazwy. Dzięki ogólnopolskiemu konkursowi, gwiazda tejże nazwano Solaris, a jej towarzysząca planeta otrzymała imię Pirx.

Mirosław Lenart

Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Krakowie

Kierownik Katedry Badań nad Europejskim Dziedzictwem Kulturowym na Uniwersytecie Opolskim, rektor Accademia dei Rampanti w Padwie. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL. Od 2001 roku związany z uniwersytetami włoskimi, na których prowadził zajęcia literatury, języka, historii i kultury Polski. W latach 2006-2010 wykładał historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie.

Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych we Włoszech. Jest pomysłodawcą powstania stowarzyszenia intelektualistów wzorowanego na renesansowych akademiach, nawiązującego do aktywności studentów skupionych w padewskim contubernium polonorum. W latach 2012 – 2023 dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu; od 2018 do 2022 pełnił funkcję przewodniczącego polskiego Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Paweł Kowalewski

p.o. Dziekan Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania w Warszawie
 

Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje w Departamencie Operacji Krajowych w Narodowym Banku Polskim. W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, a także w Ministerstwie Finansów. Wykładał ekonomię. Współautor podręcznika na temat rynków finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki pieniężnej i rynków walutowych. Obecnie pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika.

Andrzej Rynkiewicz

p.o. Dziekan Kolegium Nauk Medycznych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz, urodzony w 1952 roku, z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1977 roku. Specjalizuje się w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Habilitację uzyskał w 1993 roku, a prestiżowy tytuł naukowy profesora został Mu przyznany w 1998 roku.

W trakcie swojej kariery w Akademii Medycznej w Gdańsku, Profesor Rynkiewicz objął stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Kardiologii AMG, funkcjonując w tym zakresie w latach 1999-2005, a następnie, przez rok 2005-2006, pełnił rolę dyrektora tegoż Instytutu. Dodatkowo, między 1996 a 1999 rokiem zajmował pozycję prodziekana Wydziału Lekarskiego, a w latach 1999-2002 funkcjonował jako prorektor ds. dydaktyki.

Jest autorem lub współautorem imponującego dorobku naukowego, który obejmuje ponad 250 prac oryginalnych, 30 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 400 streszczeń zjazdowych. Publikacje te skumulowały współczynnik wpływu (IF) na poziomie około 90. Profesor Rynkiewicz przewodził także jako promotor 19 ukończonym przewodom doktorskim i był opiekunem 2 zatwierdzonych habilitacji.

Z zaszczytem jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, gdzie w latach 1993-1997 sprawował funkcję sekretarza, a od 1997 do 2005 roku był członkiem Zarządu Głównego. Ponadto, przez lata 1997-2004 sprawował funkcję redaktora naczelnego renomowanego czasopisma „Nadciśnienie Tętnicze”.

Profesor Rynkiewicz jest również cenionym członkiem (fellow) European Society of Cardiology, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, a także American College of Cardiology oraz European Association for the Study of Diabetes.

Za swoją pracę i wkład w rozwój nauki został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), oraz otrzymał wyróżnienie wojewody pomorskiego Sint Sua Premia Laudi (2004), nagrodę naukową prezydenta miasta Sopot (2006) oraz został laureatem Fundacji Promocji Zdrowia „Biały Kruk”.

Od 1994 roku, z wielkim zaangażowaniem kieruje I Katedrą i Kliniką Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 2006 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Grażyna Ancyparowicz

Członek Rady Naukowej SGMK Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. otrzymała stopień doktora, a 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Do 2011 r. łączyła działalność naukową z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowiska dyrektora departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne.

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym w szeroko pojętej problematyce finansów. Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego” oraz opublikowaną w 2015 r. monografię „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce”.

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

30 stycznia 2016 r. Sejm RP powołał dr. hab. Grażynę Ancyparowicz w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Scroll to Top
Skip to content