Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej SGMK dostępnej pod adresem bip.sgmk.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia

  1. Wysoki kontrast.
  2. Tryb ciemny.
  3. Większy font.
  4. Możliwość zaznaczania markerem.
  5. Linia czytania.

Niezgodności

W chwili publikacji deklaracji nie są spełnione następujące kryteria sukcesu określone w załączniku do powyższej ustawy:

– nie wszystkie treści nietekstowe posiadają tekstowe odpowiedniki (1.1.1),

– niektóre strony mają niewłaściwe informacje i relacje elementów języka HTML (1.3.1),

– nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem minimalnego kontrastu (1.4.3),

– nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają minimalny kontrast (1.4.11),

– strony nie posiadają skrótów umożliwiających pominięcie bloków (2.4.1),

– tytuły stron nie są unikalne i nie informują o ich zawartości (2.4.2),

– nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu (2.4.4),

– nie wszystkie wymagane elementy posiadają stosowne nagłówki i etykiety (2.4.6),

– wybrane elementy stron mogą nie być wyróżniane podczas nawigacji widocznym fokusem (2.4.7),

– niektóre elementy interfejsu mogą nie posiadać stosownej etykiety w nazwie (2.5.3),

– nie wszystkie treści/formularze zawierają wymagane etykiety i instrukcje (3.3.2),

– nie wszystkie znaczniki, atrybuty i wartości HTML są użyte zgodnie ze specyfikacją (4.1.2).

Deklarację sporządzono 2023-10-31 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administracją SGMK pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sgmk.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 782 950 360 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać następujące dane:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, SGMK niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz określi, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SGMK może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy SGMK odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@sgmk.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika znajduje się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Pomieszczenia siedziby szkoły znajdują się na II piętrze budynku i nie są dostępne publicznie w sposób nieograniczony. Wejście do budynku umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową przez szeroko otwierane drzwi.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Wszystkie osoby przychodzące do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika podlegają uprzedniemu zarejestrowaniu w recepcji budynku (na parterze). Po wpisaniu na listę pracownik ochrony umożliwia przejazd windą (dostępnych jest 6 przestronnych wind).

W siedzibie SGMK nie jest dostępny tłumacz języka migowego. W budynkach są windy przystosowane do przewozu osób na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w siedzibie SGMK na końcu korytarza głównego, idąc prosto, a następnie w prawo. Jest do niej swobodny dostęp. Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony ul. Nowogrodzkiej. 

Do siedziby Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Scroll to Top
Skip to content